Kapcsolat

Kérjen ingyenes rendszerbemutatót!

Ingyenes rendszerbemutató igényléséhez, kérjük, töltse ki az adatokat.
Vezetéknév*
Keresztnév*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*+36
Cégnév
Város
Igen, szeretnék kapni értesítéseket és információkat.
demo

Egyedi árajánlat

Hiszen az ön cége is egyedi!
Vezetéknév*
Keresztnév*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*+36
Cégnév
Város
Igen, szeretnék kapni értesítéseket és információkat.
demo

Próbálja ki az IDEASOL CRM Rendszert 15 napig ingyen!

Tisztelt !

Köszönjük, hogy Ön is az IDEASOL CRM Rendszert választotta! Az Ön egyedi crm rendszere elkészült, és azonnal használatba vehető.

Az Ön egyedi crm rendszerének adatai:

Elérési útvonal:

Felhasználó:

Jelszó:

Belépek a rendszerembe!

A fenti információkat az Ön által megadott e-mail címre () is elküldtük.
Sok sikert kívánunk az IDEASOL CRM Rendszer használatához!

Üdvözlettel,

http://www.nmsnet.hu/images/nms-logo-low-100.jpg
IDEASOL Magyarország Kft.
1125 Budapest, Tündér utca 4/b

Tel: 06 1 788 47 95
E-mail: info@ideasol.hu
Web: www.ideasol.hu

ÁSZF - IDEASOL CRM rendszer Kezdőlap / ÁSZF

IDEASOL Magyarország Kft.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
/ÁSZF/

Szolgáltató
Név: IDEASOL Magyarország Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Tündér u. 4/B
Képviselő neve: Szilágyi Rita ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-993824
Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 24170547-2-43
Közösségi adószám: HU24170547
Számlavezető Bank: Unicredit Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000028-09550003
E-mail: info@ideasol.hu

I. FEJEZET

Általános rendelkezések
1. Szolgáltatás
A szolgáltatás tárgya az IDEASOL Kft. szoftverek használatának biztosítása (továbbiakban Szolgáltatás), valamint a szoftverekhez tartozó kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A Felhasználónak szoftvertől függően lehetősége van a szoftver használati jogának megvásárlására, valamint havidíj fizetése mellett, bérlésére. A Felhasználó használati joga az élő terméktámogatási vagy bérlési időszak alatt megjelent mindenkori legfrissebb szoftververziókra keletkezik. A Szolgáltató élő havidíjas (bérleti konstrukció) vagy terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei számára a szoftver frissített verziójához díjmentes hozzáférést biztosít.

2. Alkalmazás
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó. A Felhasználó által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a felek között létrejött szerződés részét, kivéve, ha a felek kifejezetten írásban eltérően állapodtak meg. Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag betűvel került megjelölésre. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

II. FEJEZET

Használati feltételek

A)  Havidíjas konstrukció

3. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása
3.1. A Felhasználó a Szolgáltatóval Felhasználói szerződést köt az adott szoftver havidíjas használatára, melynek keretébena Szolgáltató a szoftver használatát egy megadott internetes címen elérhetővé teszi a Felhasználó és annak regisztrált végfelhasználói számára. A szerződés a Felhasználó, szóbeli vagy írásbeli megrendelését, és annak Szolgáltató általi befogadását követően az első havidíj befizetésekor jön létre. Felhasználó a Felhasználó az első havidíj befizetésével a szerződéskötés tényét és az általános szerződési feltételeket elfogadja. A szerződéskötéssel az IDEASOL szoftver használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.

3.2. A szerződés határozatlan időre szól. A Felhasználó a szerződést szabályszerűen írásban bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az adott hónapra vonatkozó havidíj arányos része a Felhasználó részére kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz. Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. Felmondás esetében a Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatását megszűnteti, és a kiegészítő szolgáltatások adatait törli. A Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére. Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került bérleti szolgáltatást szeretne aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg. Amennyiben egy teljesen új adatbázisban szeretne dolgozni, abban az esetben újra megrendeli a szolgáltatást, és befizeti az első havidíjat. Amennyiben a Felhasználó a régi adatbázisát szeretné újraaktiválni a szoftverben, a felmondás és az újraaktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj megfizetésével a Szolgáltató számára erre is lehetősége van. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy a Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve megsérti jelen szerződésben foglaltakat.
3.3. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.

4. Fizetési feltételek
4.1. A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke és lejárta, a szerződéskötéskor érvényes árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját.
4.2. A fizetés minden hónapban előre, az e-mailen kiküldött proforma számla alapján történik. A Felhasználó vállalja, hogy a szoftver használati díjat előre minden megkezdett hónap alapján fizeti meg a Szolgáltató részére. A fizetés az előző hónap utolsó napjáig megküldött díjbekérő számla alapján minden hó 5.-éig esedékes a Szolgáltató Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000028-09550003-es számú számlaszámára. Az átutalt összegről a Szolgáltató utólag számlát állít ki, és elküldi a Felhasználónak.
Amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg határidőben a Felhasználó részére a bérleti díjat, a késedelemmel érintett időszakra a bérleti díj és késedelmi kamat mellett – kötbérfizetéssel is tartozik. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett időszak minden napjára az alábbiak szerint alakul.

Fennálló számlatartozás (bruttó Forint)

10.000 Ft-ig

10.001 Ft-tól 100.000 Ft-ig

100.001 Ft-tól

Fennálló számlatartozás (bruttó Forint)

100 Ft / nap

250 Ft / nap

500 Ft / nap

A kötbér mértéke azonban nem lehet több mint a teljes nettó bérleti díj 25 %-a.

Amennyiben Felhasználó a bérleti díjat, kötbért nem téríti meg, Szolgáltatónak jogában áll a behajtáshoz szükséges egyéb költségek, behajtási procedúra költségeinek való, Felhasználó általi megtérítését kérni.

Amennyiben a Felhasználónak lejárt, legalább 15 (tizenöt) napot meghaladó díjtartozása van, abban az esetben a Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást korlátozni. Korlátozás esetén a szolgáltatás újbóli visszaállításának díja 3 000 Ft + Áfa.

4.3. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díj módosítására, amennyiben ezen szándékáról írásban tájékoztatja ügyfeleit a tervezett módosítás előtt legalább két hónappal. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban a módosult szolgáltatási díjak vonatkoznak.

5. Az Ügyfélre vonatkozó felhasználási feltételek
5.1. A Szolgáltató a szoftver-termékhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak, az alábbi szabályokhoz mérten.
5.2. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak, mely bizonyos szoftverek esetében magában foglalja a jelen ÁSZF további fejezeteiben részletezett kiegészítő szolgáltatásokat is.
5.3. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.

6. A Felhasználó kötelezettségei
6.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.
6.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért (lásd Rendszerkövetelmény) a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható.
6.3. A Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.
6.4. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel.
A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltató, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. A Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.
6.5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben kezel rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten menti, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.
6.6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.
6.7. A programhiba bejelentése, csak írásban lehetséges, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.
6.8. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

7. Felelősség
7.1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.
7.2. Szolgáltató tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Szolgáltató a kötelezettsége elmulasztásáért felelős, és köteles az alkalmazottai által hibásan leprogramozott CRM rendszert, a lehető legrövidebb időintervallumon belül, díjmentesen javítani. A díjmentes kijavítás nem vonatkozik az egyszer már hibátlanul működő CRM rendszer esetén a technika fejlődéséből adódó új igényeknek való megfelelésre, továbbá nem vonatkozik a Szolgáltató tevékenységén kívüli eseményből, cselekményből adódó kárra. Felek kölcsönösen és visszavonhatatlanul megállapodnak arról, hogy a bérlet tárgyát képező tevékenység után Szolgáltató maximum 3 hónap bérlerleti díj erejéig terjedő kártérítési felelősséggel tartozik Felhasználó felé.

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 342 § (1) bekezdésében foglaltakat.

8. Adatvédelem
A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatai a Szolgáltató és alvállalkozói, az ügyletben eljáró szerződött partnerei kezeljék és nyilvántartsák, továbbá vállalja, hogy a munka elvégzéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
A jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt, ill. megszűnését követően a Felek, Szolgáltató alvállalkozói, szerződött partnerei titoktartási kötelezettséget vállalnak, tiszteletben tartják egymás személyéhez fűződő jogait, különös tekintettel a természetes és jogi személyeket is megillető jó hírnév védelmére. Ennek megsértése esetén a vétkes fél kártérítéssel tartozik.

B) A Felhasználó által megvásárolt, havidíj nélküli szoftver felhasználási feltételei

Felhasználó az IDEASOL CRM szoftvert (a továbbiakban: IDEASOL CRM Szoftver vagy Szoftver) időkorlátozás nélkül használhatja, egy időben maximum 10 felhasználóval.A szoftver megvásárlásával a Felhasználó másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítse és használatba vegye (továbbiakban Licenc jog). Szükség esetén a saját adatokkal feltöltött szoftverről biztonsági másolatot készíthet kizárólag biztonsági vagy archiválási célból. A megvásárolt szoftvert a Szolgáltató külön írásos engedélye nélkül a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába.
A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben meghatározott felhasználási jogokat jogszerűen biztosítja, és ez alapján a Felhasználó által a jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban folytatott valamennyi felhasználás jogszerűnek minősül. Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtása, jogosultságok biztosítása jogszerű a Szolgáltató részéről.

9. Szerzői és tulajdonjogok
9.1. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Szoftvernek. A Szoftver egészében és részeiben is szerzői jogi védelem alatt áll, ezek feletti valamennyi szerzői vagyoni jog jogosultja a Szolgáltató, ideértve a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a szerződés alapján a Felhasználó számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is.
9.2. A Szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
9.3. Amennyiben Felhasználó megsérti jelen szerződés 6.1, és/vagy 6.2 pontjait az súlyos szerződésszegésnek minősül.

10. Terméktámogatás
Jelen szoftvertermék megvásárlásával Felhasználó a vásárlás dátumától számított 1 évig terméktámogatási szolgáltatásban részesül. A terméktámogatás részletei a www.ideasol.hu/termektamogatas oldalon olvashatóak. A terméktámogatás meghosszabbítása évente lehetséges, a szoftvertermékre vonatkozó terméktámogatási díj megfizetésével. A terméktámogatás lejártáról és meghosszabbításának lehetőségeiről Szolgáltató értesíti a Felhasználót a terméktámogatás lejárata előtt. Esetleges szerződésmódosítás esetén (pl. Programbővítés) az ÁSZF ismételt elfogadásának dátuma nem befolyásolja a termékkövetés lejáratát. Az IDEASOL Kft. élő terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei ingyenesen igényelhetik a szerződésben foglalt programok érvényes terméktámogatási időszakon belül megjelenő frissítéseit.
A Szoftver használatát elősegítő telefonos ügyfélszolgálat elérhető az év bármely munkanapján hétfőtől csütörtökig: 9 – 17 óra között, pénteken 9 – 16 óra között. A Szolgáltató fenntartatja annak a jogát, hogy a szerződésben jelzett ügyfélszolgálati időponttól a weblapján jelzett módon eltérjen.

11. Felelősség és kártérítés
13. Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Szoftver a szerződés időtartama alatt megfelelően működjön. E kötelezettség nem, illetve csak külön díjazás ellenében terheli Szolgáltatót amennyiben a Szoftver hibája vis major, baleset vagy nem rendeltetésszerű használat következtében lép fel.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen rajta kívül álló okból eredő meghibásodásokért, károkért, különös tekintettel arra, hogy a programkód működéséhez nélkülözhetetlen adatbázis bármilyen okból törlésre kerül, megsemmisül, elérhetetlenné válik, vagy az bármely a Szolgáltatón kívüli álló fél által módosításra került, vagy továbbá a rendszer működését az internettel, vagy bármely adathálózattal kapcsolatos szakadás, lassulás, probléma gátolja.
• A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit.
• Felek tisztában vannak azzal, hogy az Internet nem biztonságos és nem lehet előre minden támadási módra felkészülni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy bezárja az esetleges biztonsági réseket, azonban e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.
• Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftver használatából eredő károkért (így különösen az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, adat- és információvesztés).
• Felek kölcsönösen és visszavonhatatlanul megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató anyagi felelőssége a Szolgáltatási díj 80%-ának megfelelő összegig terjed.

12. Érvényesség, felmondás
A Licenc jog a számla keltétől az annak megszüntetésig illeti meg a Felhasználót. Felhasználó megszüntetheti a Licenc jogot oly módon, hogy a szoftvert és annak bármely formában létező valamennyi másolatát megsemmisíti. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Szolgáltató a Licenc jogot megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a szoftver összes példányát haladéktalanul megsemmisíteni, és Licenc joga megszűnik. Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megszegi.
Súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó köteles a Szoftver Szolgáltatási díjának megfelelő összeget a Szolgáltatónak – a szerződésszegés tényét tartalmazó tájékoztatás kézhezvételétől számított – 8 naptári napos határidővel megfizetni. Amennyiben a szerződésszegésből eredően a Szolgáltató kára nagyobb, mint Szoftver jelen szerződében rögzített Szolgáltatási díja, abban az esetben a Szolgáltató fenntartja jogát egyéb követeléseinek érvényesítésre.

13. Szavatosság és jótállás
Az IDEASOL Kft. igazolást ad a szoftver jogtisztaságára vonatkozóan. A Szolgáltató garantálja a szoftvert tartalmazó adathordozó anyag- és gyártási hibamentességét, rendeltetésszerű használat esetén a szoftver átvételtől számított 30 napig jótállást vállal. A programokra vonatkozó jótállás érvényesítése a IDEASOL Kft. telephelyén (1125 Budapest, Tündér u. 4/B) történik. A Szolgáltató visszavásárlási garanciát nem vállal. Az adathordozó esetleges sérülése esetén a Szolgáltató térítésmentesen új adathordozót biztosíthat a Felhasználónak.

14. Programhiba és annak bejelentése
A programhiba bejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

15. Működés testreszabása, módosítása
A Szolgáltató külön díj ellenében biztosítja a Felhasználók részére az IDEASOL CRM Rendszer egyedi testre szabását, tovább fejlesztését. Az egyedi fejlesztéseket minden esetben a szolgáltató szakemberei végzik. Az egyedi fejlesztési igényekre vonatkozó árajánlatot a Szolgáltató a felmerülő igények alapján határozza meg és készíti el.
Felhasználó az Egyedi Megoldásokat a Szolgáltató megkeresése, és a vele folytatott egyeztetéseket követően veheti igénybe, azokat a szerződéses feltételekben történő megállapodást és részletes specifikációt követően rendelheti meg.

16. Egyéb rendelkezések
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi közlést, ideértve a szerződés módosítását írásban teszik meg a Felek adatait rögzítő bevezető pontban megjelölt adatokat használva. Amennyiben a Felek adataiban változás áll be, úgy a Felek kötelesek az adatváltozást követő 5 napon belül a megváltozott adatokról egymást tájékoztatni.

A jelen szerződésben, valamint a Szolgáltató weblapján közzétett árlistában feltüntetett díjak az áfát nem tartalmazzák.

A szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában fennmarad. A szerződés bármely részének érvénytelensége esetén a Felek arra törekednek, hogy az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb eső olyan szabályozást fogalmazzanak meg, amely megfelel a jogszabályoknak és a szerződéskötéskor feltehető akaratuknak.

Jogérvényesítési lehetőségek

17. Panaszügyintézés

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: 1125 Budapest, Tündér u. 4/B
Telefonszám: +36/1 599 9909
E-mail: info@ideasol.hu

18. Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 15. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

19. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

-Békéltető testület: A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

- Bírósági eljárás: Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
Záró rendelkezések

20. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2013.08.14.

Kelt: 2013.08.14..
Terjedelme: 8 oldal
Érvényesség kezdete: 2013.08.14.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!